PhDr. Jana Bartal, PhD.

 

 

E-mail: jbartal@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 385

Kancelária: H-211

Katedrové úlohy:

- exkurzia

Konzultačné hodiny:
LS 2020/2021
Utorok 13:00 - 14:00

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-výskumná profilácia je orientovaná interdisciplinárne, s akcentom na etiku, etickú výchovu a psychológiu. Tematicky je zameraná do troch hlavných oblastí: na etiku umelej inteligencie, sexuálnych a partnerských životných štýlov a špeciálnu oblasť, ktorú tvoria etické východné systémy. Pedagogickým záujmom je environmentálna etika a etika umelej inteligencie, manažérska etika. Medzi predmetovou profiláciou je psychologická etika. Pedagogická činnosť je zameraná aj na problematiku hodnôt v súvislosti s umelou inteligenciou.

Vedecko-výskumné zameranie

– etika umelej inteligencie
– sexuálne a partnerské životné štýly
– etické východné systémy
– človek ako súčasť systému, jedinec, spoločnosť a vzťah k svetu

Pedagogické zameranie

– environmentálna etika
– manažérska etika
– bioetika – etika umelej inteligencie
– sociálna psychológia pre etikov

Projektová činnosť

1. VEGA/0516/08 (2008-2010): Sexuálne životné štýly mladých ľudí a ich socio-kultúrne kontexty; (spoluriešiteľka)

2. UGA VII/6/2007 (2007 – 2010): Sexuálne aspekty konvenčných a nekonvenčných foriem vzťahov a ich sociálne súvislosti; (spoluriešiteľka)

3. CGa I/3/2008 (2008): Preferencia foriem partnerských a sexuálych vzťahov u heterosexuálnych žien a mužov; (spoluriešiteľka)

Publikačná činnosť

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Jana Bartalová: Vybrané kapitoly z etiky v dialógu kultúr, Nitra: UKF, 2011. 120s. ISBN 978-80-8094-922-8

Jana Bartalová: Možnosti etickej výchovy v problematike agresívneho správania žiakov v školskom prostredí, Nitra: UKF, 2012. 122s. ISBN 978-80-558-0137-7

Jana Bartalová: Etické princípy v theravádovom buddhizme, Nitra: UKF, 2013. 96s. ISBN 978-558-0444-6

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

KOTRUSOVÁ, Jana. Agresia v správaní žiakov základných škôl - analýza z pohľadu etiky a pokus o riešenie problému z hľadiska etickej výchovy. Prométheus. Roč. 14, č. 29 (2008), s. 41-47. ISSN 1211-8400.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Bartal, Jana. Etika umelej inteligenice (prehľadová štúdia) / Jana Bartal, 2020. - Spôsob prístupu: https://www.prohuman.sk/pedagogika/etika-umelej-inteligencie-prehladova-studia. In: Prohuman. - ISSN 1338-1415, Č. 5 (2020), s. 1-3.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KOTRUSOVÁ, Jana a Andrea LESKOVÁ. Vplyv socializačného prostredia školy na agresiu v správaní žiakov. In: Děti cizinců a reemigrantů na školách : etický rámec interakce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, S. 38-45. ISBN 978-80-7041-466-8.

KOTRUSOVÁ, Jana. Zisťovanie agresívnych prejavov u žiakov základných škôl a ich spolužiakov. In: Děti cizinců a reemigrantu na školách: etický rámec interakce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, S. 84-92. ISBN 978-80-7041-466-8.

KOTRUSOVÁ, Jana. Four Budda´s Truths and Contemporary Consumer World. In: Prawda w Žyciu Moralnym i Duchowym. Kraków: Maximum, 2009, S. 245-252. ISBN 978-83-61714-16-3.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

KOTRUSOVÁ, Jana. Agresivita - problém v školách. In: Retrospektíva a perspektívy v edukácii.: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 11.-12. november 2004., S. 208-217. ISBN 80-8050-918-2.

KOTRUSOVÁ, Jana. Ponímanie slobody v diele J. S. Milla. O politickej slobode. In: Zborník mladých pracovníkov Filozofickej fakulty UKF v Nitre., S. 63-86. ISBN 80-8050-699-X.

BARTALOVÁ, Jana. Rodové aspekty životného štýlu hinduistov : Problém "Já Som" a postavenie ženy v hinduistickej etickej tradícii. In: Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Dagmar Marková. Nitra: UKF, 2010, S. 203-211. ISBN 978-80-8094-842-9.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

KOTRUSOVÁ, Jana. Sebaovládanie pudovej stránky človeka z pohľadu budhistických morálnych zásad. In: Sexualities II: collection of papers from the second international conference held on 30. Sept. - 1. Oct. 2008. Under the patronage Of Silvia Gašparovičová, wife of the president of Slovak republic. Dagmar Marková. Nitra: UKF, 2009, S. 424-432. ISBN 978-80-8094-555-8.

BARTALOVÁ, Jana. Agresívne správanie človeka voči sebe samému a možná prevencia (hypotetické úvahy). In: Fyzika a etika V. Poznanie, veda a spoločnosť: zborník monografických štúdií z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštanína Filozofa v Nitre 28. - 29. júna 2010. Ivana Miháliková, Ciprián Turčan. Nitra: UKF, 2011, S. 316-324. ISBN 978-80-8094-688-3.