ABD Chapters in scientific monographs published in national publishing houses

 • Etický kontext vo vzťahu k výchove / Sabína Gáliková-Tolnaiová, 2010. In: Európske pedagogické myslenie : (od antiky po modernu). – Trnava : Trnavská univerzita, 2010. – ISBN 978-80-8082-336-8, S. 126-161.
 • Hodnoty, morálka a výchova / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Erich Mistrík, Naděžda Pelcová, 2012. In: Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). – Trnava : TU, 2012. – ISBN 978-80-8082-574-4, S. 153-169 [1,025 AH].
 • Medzi morálkou a právom : O etických diskurzoch sexuálnych a reprodukčných práv osôb s mentálnym postihnutím / Dagmar Marková, Petr Kocina ; recenzent: Miron Zelina, Jarmila Jurová, 2013. In: Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2013. – ISBN 978-80-555-0981-5, S. 277-306.
 • Morálne postoje k reprodukcii mužov a žien s mentálnym postihnutím – etické a špeciálnopedagogické kontexty / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Miron Zelina, Jarmila Jurová, 2013. In: Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2013. – ISBN 978-80-555-0981-5, S. 307-341.
 • Morálny diskurz o sexualite a manželstve / Dagmar Marková, Jarmila Jurová, 2010. In: Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach / Dagmar Marková. – Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-842-9, S. 130-154.
 • Možnosti a nebezpečenstvá internetu a internetovej komunikácie v kontexte aktuálnej reflexie / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Eva Odlerová, Milan Potančok, 2014. In: Možnosti a nebezpečenstvá komunikácie na internete. – Trnava : UCM, 2014. – ISBN 978-80-8105-605-5, S. 28-51.
 • O sexualitách z hľadiska zdravia / Dagmar Marková. – Nitra : UKF, 2008. In: Zdravotné a psychologické aspekty sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Monografia štúdií. – Nitra : UKF, 2008. – ISBN 978-80-8094-303-5, S. 27-43.
 • Obnova humanity osobnosti a interpersonálnych vzťahov / Jozef Michalov. – Nitra : UKF, 2000. – ISBN 80-8050-334-6. In: Personálna obnova humanity, S. 11-34.
 • Reprodukcia v morálnych a kultúrnych kontextoch / Dagmar Marková, Ivan Lukšík ; recenzent: Peter Guráň, Radomír Masaryk, 2013. In: Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku. – Bratislava : SAV, 2013. – ISBN 978-80-970234-5-4, S. 7-26 [1,12 AH].
 • Sexualita a rodovosť v nitrianskych rodinách / Dagmar Marková, Ivan Lukšík, 2007. In: Nitrianska rodina na prahu tisícročia. – Nitra : UKF, 2007. – ISBN 978-80-8094-448-3, S. 148-171.
 • Sexualita, normy a sexuálne deviácie / Dagmar Marková ; recenzent: Vojtech Tkáč, 2009. In: Sociálna patológia. – Brtaislava : Veda, 2009. – ISBN 978-80-224-1074-8, S. 240-264.
 • Slovenské a české sexuálne životné štýly / Dagmar Marková, Ivan Lukšík, 2010. In: Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach / Dagmar Marková. – Nitra : UKF, 2010. – ISBN 978-80-8094-842-9, S. 13-41.
 • Sociálna podmienenosť diskurzu o HIV / Lenka Drobková, 2010. In: Sexualities IV. : zborník vedeckých príspevkov / Dagmar Marková. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. – ISBN 978-80-223-2960-6, S. 118-138.
 • Spory o toleranciu / Peter Korený, 2011. In: Diferencia a tolerancia. – Nitra : UKF, 2011. – ISBN 978-80-558-0011-0, S. 15-41.
 • Teoreticko-metodologické cesty k implementácii sexuálnej výchovy do škôl a zariadení pre osoby s mentálnym postihnutím / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková ; recenzent: Miron Zelina, Jarmila Jurová, 2013. In: Sexualita a postihnutie / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková, Ladislav Horňák. – 1. vyd. – Prešov : PU, 2013. – ISBN 978-80-555-0981-5, S. 12-53.
 • Thomas Hobbes / Tatiana Mandová, Vladimír Manda, 2008. In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. – Bratislava : Kalligram, 2008. – ISBN 978-80-8101-103-0, S. 193-201.
 • Vedomosti z oblasti sexuality u študentov a študentiek sociálnej práce ako predpoklad pre sociálnu prácu s osobami s postihnutím / Dagmar Marková, Malgorzata Kamińska, Jarmila Jurová ; recenzent: Bibiána Hlebová, Denisa Selická, 2015. In: Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; zostavili Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková. – 1. vyd. – Prešov : Prešovská univerzita, 2015. – ISBN 978-80-555-1371-3, S. 114-146.
 • Voľnočasové a spoločensko-kultúrne aktivity rodiny / Dagmar Marková a kol., 2007. In: Nitrianska rodina na prahu tisícročia. – Nitra : UKF, 2007. – ISBN 978-80-8094-448-3, S. 95-137.
 • Vybrané kapitoly z logiky – definovanie vo výchove a vzdelávaní / Ján Lukáč Veverka. – Banská Bystrica : UMB, 1997. In: Sociálna filozofia. I, (1997) s. 54-75.
 • Životné štýly a reprodukcia / Ivan Lukšík, Dagmar Marková ; recenzent: Peter Guráň, Radomír Masaryk, 2013. In: Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku. – Bratislava : SAV, 2013. – ISBN 978-80-970234-5-4, S. 72-90 [1,02 AH].