ABC Chapters in scientific monographs published in foreign publishing houses

 • “Mať deti ?” O morálnych hodnotách a reprodukcii. Eticko-deskriptívna slovensko-česká komparatívna sonda / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Milan Schavel, Mirosław Grewiński, 2014. In: Význam pedagogiky v pomáhajících profesích. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2014. – ISBN 978-80-905678-0-1, S. 137-186.
 • (Sinful) humanity in relation to a (holy) God. Some reflections on Kierkegaard´s writing : Three discourses at Friday communoin / Roman Králik ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 115-130 [1,08 AH].
 • Anthropological risks and the form that evil takes in the electronic media era / Sabína Gáliková Tolnaiová ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 33-56.
 • Bruno Latour, sociedad e individuo / Andrej Gogora ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 253-270 [1, 11 AH].
 • Bruno Latour. Morality and AIME / Andrej Gogora ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, p. 39-55 [1,25 AH].
 • Buď – alebo v Kierkegaardovej interpretácii Nácviku kresťanstva / Martina Pavlíková, Roman Králik ; recenzent: Katarína Valčová, Monika Zaviš, 2014. In: Bible a etika v kontextu doby a myšlení. – Praha : UK, 2014. – ISBN 978-80-87127-60-5, S. 131-145 [1,22 AH].
 • Culture as good in the Message of Saint John Paul II / Mária Klobušická ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, 75-93 [1,23 AH].
 • Current risks of media exposure on children and youth / Andrea Lesková ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 131-152.
 • Cynicism – power and vulnerability in current epistemology / Tibor Máhrik ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 171-188 [1,17 AH].
 • Etično-teološki izzivi Kierkegaardovega spisa / Roman Králik ; recenzent: Janez Vodičar, Michal Valčo, 2013. In: Nova oikonomija odnosov. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2013. – ISBN 978-961-6894-22-7, S. 69-126.
 • Images of evil in changing times / Cyril Diatka ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 11-32.
 • Jedinec, spoločnosť a kľúčový význam socializácie / Andrea Lesková ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y sociedad = Person and society / Roman Králik, Michal Valčo, José García Martín. – 1. ed. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, S. 370-386 [1,012 AH].
 • Jednotlivec a jeho miesto v spoločnosti z pohľadu liberalizmu a komunitarizmu / Jarmila Jurová ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 560-576 [1, 09 AH].
 • K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “mystickej smrti” v kontexte mystiky Terézie Avilskej / Slavomír Gálik, Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Dalimír Hajko, Milan Potančok, 2013. In: K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu “mystickej smrti”. – Lódź : Ksiezy Mlyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2013. – ISBN 978-83-7729-189-4, S. 13-50 [2, 025 AH].
 • Kyberpriestor a/ako životný svet človeka v kontexte filozofickej reflexie / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Eva Odlerová, Milan Potančok, 2014. In: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. – Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. – ISBN 978-83-7729-250-1, S. 27-49.
 • La vida misteriosa de Soren Kierkegaard / Roman Králik ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 25-43 [1,33 AH].
 • Manipulation in the mass media and its negative consequences / Mária Klobušická ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary Images of Evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 93-114.
 • Morálne hodnotové preferencie v sexuálnych a partnerských vzťahoch a ich diskurzívne zdroje : axiologico-etiká deskriptívna výskumná sonda / Dagmar Marková ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y sociedad = Person and society / Roman Králik, Michal Valčo, José García Martín. – 1. ed. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, S. 505-543.
 • Morálne postoje študentov a študentiek sociálnej práce k sexuálnej výchove = Postawy moralne studentów i studentek pracy socjalnej wobec edukacji seksualnej / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; recenzent: Urszula Ordon, Tatiana Dutkiewicz, 2013. In: Patologie spoleczne w środowisku wychowawczym : zagroženia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna (konteksty ukraińsko-polskie). – Rzeszów : Bonus Liber, 2013. – ISBN 978-83-63452-82-7, S. 167-206.
 • On the problem of “the benefits of communication” in our information society / Sabína Gáliková-Tolnaiová ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, p. 13-38.
 • Pluralism of Good-life Forms, Tolerance and Ethical State Neutrality / Peter Korený ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 113-134 [1,23 AH].
 • Pokus o etickú reflexiu vzťahu jednotlivca a spoločnosti / Cyril Diatka, Ciprian Turčan ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Roselló, 2014. In: Persona y sociedad = Person and society / Roman Králik, Michal Valčo, José García Martín. – 1. ed. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, S. 423-439 [1,25 AH].
 • Právne a behaviorálne aspekty sexuality žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím a ich etické kontexty = Legal and behavioral aspects of sexuality of students with intellectual disabilities and their ethical contexts / Stanislava Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková ; recenzent: Eugenia Karcz-Taranowicz, Rudolf Horváth, 2015. In: Wybrane problemy edukacji i profilaktyki dzieci w wieu wczesnoszkolnym (Selected problems education and prevention of early school children). – Opole : Wydawnictwa Wyžszej skoly zarzadzania i administracji, 2015. – ISBN 978-83-62683-72-7, S. 219-242 [1,25 AH].
 • Pseudo-values in the context of risk value orietations / Ivana Miháliková ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 205-226.
 • Rawls´s inquiry into the meaning of sin and faith / Jarmila Jurová ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 77-92 [1,075 AH].
 • Rawls´s Theory of the Good / Jarmila Jurová ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 57-73 [1,15 AH].
 • Stephen Hawking a smrť filozofie / Tibor Máhrik ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014. In: Persona y Sociedad. – Toronto : University of Toronto, 2014. – ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 577-592 [1, 14 AH].
 • The autonomy of the individual and the neutrality of the state / Ciprian Turčan ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 213-229 [1,22 AH].
 • The current forms of disinformation in education and finding an ethical solutions to this / Igor Lomnický ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 153-170 [1,22 AH].
 • The degradation of the individual and the rejection of gender differences in the context of post-modernism / Milan Jozek ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 57-76 [1,15 AH].
 • The ethics of a good person at the present time / Igor Lomnický ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, 151-175 [1,23 AH].
 • The Family as the Basic Value of Society / Andrea Lesková ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 135-150 [1,11 AH].
 • The pitfalls of democracy / Adrian Michalík ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 227-242 [1,22 AH].
 • The problem of evil and a critique of instrumental reason in Thomas Hobbes´ moral and political philosophy / Ciprian Turčan ; recenzent: Stephen C. Etches, Ján Liguš, 2013. In: Contemporary images of evil. – Kraków : WNUP, 2013. – ISBN 978-83-7271-817-4, P. 243-259[1,07].
 • The problem of strict naturalism in relation to ethics / Tibor Máhrik ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, P. 177-193 [1,25 AH].
 • Value Pluralism in a Democratic Society / Adrian Michalík ; recenzent: Josef Oborný, Dorota Probucka, 2015. In: Contemporary images of good. – 1. ed. – Kraków : Aureus, 2015. – ISBN 978-83-60741-76-4, p. 195-212 [1,28 AH].