Štúdium

Aktuálne katedra realizuje štyri programy v dennej a externej forme: Etika denného štúdia; denná a externá forma programu Etická výchova; Aplikovaná etika: Etika profesijných činností v internej a externej forme. Na ňu nadväzuje magisterský program Etická expertíza a etické poradenstvo v internej a externej forme. Bakalársky program Etika riadenia ľudí a práce sa realizuje na detašovanom pracovisku v Martine.

Etika - bakalárske štúdium (Bc.)
Etika - magisterské štúdium (Mgr.)
Etická výchova - bakalárske štúdium (Bc.)
Etická výchova - magisterské štúdium (Mgr.)
Aplikovaná etika: etika riadenia ľudí a práce - bakalárske štúdium (Bc.)
Aplikovaná etika: etika profesijných činností - bakalárske štúdium (Bc.)
Aplikovaná etika: etická expertíza a etické poradenstvo - magisterské štúdium (Mgr.)

Rozmanitosť študijných programov, deklarovaná názvom katedry, je integrovaná systematickým previazaním študijných plánov a vyučovacích predmetov. Vo výučbe je zastúpená väčina etických disciplín ako všeobecná etika, dejiny etiky, axiológia, profesijné etiky, manažérska etika, etika hospodárstva a podnikania, sociálna etika, bioetika, medicínska a sexuálna etika, etika komunikácie, počítačová etika a etika umenia.