Právo na slobodu svedomia

 

Názov: Právo na slobodu svedomia
Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2008
Počet strán: 186
ISBN: 978-80-8094-315-8

Monografia predstavuje pojmovú filozofickú analýzu rôznych aspektov fenoménu slobody svedomia s dôrazom na dôkladnú diferenciálnu analýzu slobody svedomia v jej rozmere „forum externum“ a „forum internum“. Pri používaní výrazu „sloboda svedomia“ tak od samého začiatku narážame na istú dvojznačnosť, ktorá je dodnes zdrojom rôznych nedorozumení a pochybností. Slobodou svedomia sa totiž rozumie jednak sloboda manifestovať navonok to, čo sa odohráva v našom vnútri, a jednak slobodné utváranie našich vnútorných hodnotových presvedčení. Ak človek môže bez zasahovania druhých prejaviť vo svojom čine alebo vypovedanom slove to, k čomu ho nabáda jeho svedomie, spája sa s tým u neho bezprostredný zážitok slobody ako voľnosti konať tak, ako on sám chce. No takéto vonkajšie chápanie slobody sa vôbec nestará o to, že k zásahom do nej môže dochádzať už v neviditeľnom „predpolí“ oných vonkajších prejavov svedomia v slove a čine, t. j. v oblasti zraniteľných procesov utvárania samých presvedčení svedomia. Sloboda konania podľa určenia našich najvnútornejších presvedčení je bez možnosti slobodného utvárania týchto presvedčení len akousi polovičatou slobodou, ktorá sa podobá na onu známu kantovskú „slobodu otáčavého ražňa“, ktorý sa po natiahnutí tiež pohybuje sám. Monografia v tejto súvislosti objasňuje problémy a ťažkosti spojené s prechodom od onej bezprostrednej istoty slobody („Môžem konať tak, ako chcem, resp. ako ma k tomu nabáda svedomie“) ku kritickej otázke smerujúcej k pojmu slobody svedomia v jej rozmere „forum internum“. S tým sa potom spája nevyhnutnosť podrobiť dôkladnej diferenciálnej analýze aj rozdiely v spôsoboch možného externého zasahovania do obidvoch týchto foriem slobody svedomia.