(Po)etická výchova Milana Rúfusa

 

 

Názov: (Po)etická výchova Milana Rúfusa
Autor: Magová, Lenka a kol.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2016
Počet strán: 124
ISBN: 978-80-558-1013-3

Monografia sa zameriava na interpretáciu diela Milana Rúfusa z hľadiska jeho etického a výchovného potenciálu. V úvode sa venuje základnému náčrtu historických a spoločenských súvislostí obdobia, keď vznikli a boli vydané jednotlivé básnické zbierky Milana Rúfusa, ale aj reflexii kultúrneho, literárneho, náboženského a v neposlednom rade filozofického a etického kontextu jeho tvorby. Následne sa zameriava na teoretické východiská etiky a literatúry vo výchove a na stručné priblíženie života a diela Milana Rúfusa. V nosnej časti sa publikácia venuje axiologickým konštantám jeho tvorby, konkrétne bližšie analyzuje domov, rodinu, matku, zem, detstvo a poéziu.