Podstatné súvislosti etickej výchovy

 

 

Názov: Podstatné súvislosti etickej výchovy
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2015
Počet strán: 138
ISBN: 978-80-558-0810-9

Vedecká monografia integruje poznatky o odborných prístupoch smerujúcich k osobnostnej kultivácii človeka. Koncepcia etickej výchovy je spracovaná v kontexte mravnosti a prosociálnosti. V publikácii sú zdôraznené kľúčové atribúty etickej výchovy smerujúce k celoživotnému naplneniu formovania človeka. Vychová k mravnosti má zmysel len ako osobnostné formovanie človeka a k tomu je potrebné ponúknuť optimálny model edukatívneho kurikula etickej výchovy. Didakticko-metodická časť monografie reflektuje na osobnostnú interakciu v prepojení rodinnej a etickej výchovy. Súčasťou publikácie sú aj metodické námety pre pedagogickú prax. Monografia je koncipovaná na základe komplementarity teórie a praxe etickej výchovy. Dobre zvládnutá teoretická báza je predpokladom úspešného výchovného programu, ktorý je projekciou výchovy k prosociálnosti.