Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte

 

 

Názov: Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte
Autor: Magová, Lenka a kol.
Vydavateľ: Verbum, Praha
Rok vydania: 2016
Počet strán: 302
ISBN: 978-80-87800-28-7

Monografia reflektuje kľúčové profesijné kompetencie učiteľa v európskom a slovenskom vzdelávacom priestore. Poskytuje relevantný pohľad na oblasť špecifík hodnotenia kompetencií učiteľov v Európe a na Slovensku. Publikácia sa koncentruje na dva aspekty – prvý reflektuje hodnotenie škôl a profesijných kompetencií v európskom kontexte. Poskytuje obraz o rôznych prístupoch k chápaniu profesijných kompetencií učiteľov a ich hodnoteniu, vyplývajúcich zo špecifických požiadaviek a nárokov na učiteľov vo vybraných európskych krajinách. Druhou kľúčovou oblasťou je hodnotenie kompetencií učiteľov na Slovensku. Sumarizuje aktuálne poznatky a rozširuje informácie o odborné portfólio hodnotenia učiteľov prostredníctvom analýzy údajov, získaných prieskumom názorov učiteľov a riaditeľov škôl na hodnotenie profesijných kompetencií učiteľa formou dotazníka.