Etická výchova ako inšpirácia na každý deň

 

 

Názov: Etická výchova ako inšpirácia na každý deň
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2010
Počet strán: 119
ISBN: 978-80-8094-701-9

Monografia je zameraná na obsahovú a metodickú oblasť etickej výchovy. V publikácii je spracovaná charakteristika etickej výchovy na humanistických pozíciách s rozvíjaním nových tvorivých metód, prístupov a techník. Koncepcia etickej výchovy je spracovaná v kontexte osobnostného porozumenia a hodnotových atribútov v rodine a škole. Metodická časť je orientovaná na špecifiká etickej výchovy v pedagogickej praxi. Významnú súčasť publikácie tvorí didaktická interakcia a pedagogická reflexia. Záverečnou časťou monografie sú eticko-výchovné inšpirácie pre praktický život so zameraním na prosociálne hodnoty. Etická výchova je prezentovaná ako cesta k utváraniu osobnosti prostredníctvom rozvíjania kognitívnych a nonkognitívnych funkcií a pre výkon povolania v profesijnej praxi dôležitých kľúčových kompetencií.