Diferencia a tolerancia

 

Názov: Diferencia a tolerancia
Autor: Korený, Peter
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán: 280
ISBN: 978-80-558-0011-0

Jednotlivé kapitoly tejto vedeckej monografie vypracovali Peter Korený (Spory o toleranciu), Tomáš Zálešák (Núdza a cnosť tolerancie v meniacej sa spoločnosti), Jarmila Jurová (Neutralistický variant liberálnej tolerancie), Andrea Blaščíková (Zlučiteľnosť tolerancie a lásky k pravde v kontexte myslenia Tomáša Akvinského) a Adrian Michalík (Postoj konzervativizmu k fenoménu tolerancie). Monografia približuje rozmanité a navzájom si konkurujúce formy ospravedlňovania tolerancie – od pragmatických až po morálne formy, ktoré sú ďalej vnútorne diferencované. Je v nej zastúpený liberálny, konzervatívny a kresťanský pohľad na toleranciu a spôsoby jej ospravedlňovania. Rôzne koncepcie tolerancie ponúkajú rôznym spôsobom zdôvodňované oodpovede na otázku, ako možno zachovať a rozvíjať znášanlivé spolunažívanie príslušníkov pluralitnej spoločnosti, ktorí sa vyznačujú odlišnými alebo aj navzájom nezlučiteľnými hodnotovými, svetonázorovými a náboženskými presvedčeniami, predstavami o dobrom živote a životnými štýlmi. Tolerancia je v tomto zmysle fenomén, ktorý nám ukazuje svoje rôzne tváre v závislosti od toho, z akej perspektívy sa naň pozeráme. Volanie po toleranci nám môže znieť tak naliehavo preto, lebo si pod ňou predstavujeme čosi, čo má spájať a umožňovať nejaký prijateľný spôsob koexistencie v podmienkach etických konfliktov a sporov vnútri hodnotovo sa pluralizujúcej spoločnosti. No v ohnisku takýchto etických sporov a morálnych či nábožensko-svetonázorových kontrovezií dnešnej pluralitnej spoločnosti sa ocitá aj sama tolerancia. Sú to spory o správne či „jedine správne“ chápanie tolerancie, ktoré by zároveň umožňovalo morálne akceptovateľné vymedzovanie hraníc medzi oblasťou toho, čo ešte je tolerovateľné, a oblasťou toho, čo už tolerovateľné nie je (resp. je tolerovateľné len v nejakom obmedzenom zmysle).