Didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska náuka a etická výchova

 

 

Názov: Didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska náuka a etická výchova
Autor: Lomnický, Igor; Jonášková, Gabriela; Predanocyová, Ľubica
Vydavateľ: UKF v Nitre
Rok vydania: 2018
Počet strán: 131
ISBN: 978-80-558-1288-5

Vedecká monografia je zameraná na teoretické a aplikačné súvislosti didaktiky spoločenskovedných predmetov občianska výchova a etická výchova. Skúmanie teritória odborových didaktík s prihliadnutím na didaktiku odboru výchova k občianstvu a etická výchova nie je v našom prostredí frekventované a ani samotný pojem odborová didaktika a jeho vymedzenie nie je ustálené. Na problematiku odborovej didaktiky vo všeobecnosti nahliadame a jej pozíciu určujeme v zmysle priesečníka všeobecnej didaktiky a didaktiky vyučovacích predmetov, v ktorej sa stretávajú východiská filozofie výchovy, sociologické východiská s jednotlivými vednými odbormi, ktoré sú transformované do obsahu vyučovacích predmetov. Zameraním monografie je rozpracovanie teoretických súvislostí a praktickej aplikácie špecifík didaktického modelu v rámci študijných predmetov občianska náuka a etická výchova.