Osobná etika a etická výchova

 

 

Názov: Osobná etika a etická výchova
Autor: Lomnický, Igor; Jurová, Jarmila
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2007
Počet strán: 78
ISBN: 978-80-8094-248-9

Publikácia je zameraná na prezentovanie vzdelávacieho modulu etickej výchovy v súlade s aktuálnymi strategickými dokumentmi podporujúcimi zvýšenie kvality vzdelávacích programov v kontexte celoživotného vzdelávania. Zmyslom publikácie je rozpracovanie modelu osobnostnej etiky a etickej výchovy v rámci inovácie prípravy učiteľov pre pôsobenie v zmenených podmienkach pedagogickej praxe. Zámerom je vybavenie učiteľov eticko-výchovným portfóliom, ktoré zahŕňa dôležitú teoretickú bázu a optimalizáciu edukatívného kurikula. Náplňou publikácie je vytvorenie a realizácia modulárneho systému vzdelávacích kurzov podľa obsahu konkrétnych predmetov školského vyučovania. Cieľom je vytvorenie vzdelávacieho portfólia, ktoré reflektuje na potreby učiteľov humanitných vied a predovšetkým učiteľov etickej výchovy.