Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa

Názov: Sociálna spravodlivosť podľa Johna Rawlsa
Autor: Jarmila Jurová
Vydavateľ: Boskovice: František Šalé – ALBERT
Rok vydania: 2012
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-7326-210-5

Monografia mapuje, kriticky analyzuje a hodnotí koncepciu spravodlivosti Johna Rawlsa, ktorá v druhej polovici 20. storočia znovu oživila diskusiu o sociálnej spravodlivosti na poli sociálnej a politickej filozofie. V monografii autorka prezentuje kľúčové aspekty vzniku Rawlsovej koncepcie, objasňuje jej podstatu a identifikuje slabé miesta, ako aj dôsledky, ktoré z nich vyplývajú pre neskorší vývoj chápania sociálnej spravodlivosti ako konceptu. Problematika je situovaná čiastočne v kontexte dejinno-filozofického pochopenia pojmu sociálna spravodlivosť a následne priblížená prostredníctvom jej detailnej interpretácie a zhodnotenia zo zorného uhla súčasných názorov a trendov v oblasti sociálnej a politickej filozofie.