Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry

 

 

Názov: Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry
Autor: Lomnický, Igor
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2011
Počet strán: 178
ISBN: 978-80-558-0008-0

Zmyslom vedeckej monografie je v konzistentnej podobe etické pochopenie širšieho rámca kultúry. Integrálnou súčasťou tohto procesu sú etické aspekty kultúrnej ľudskej tvorby,  kultúrnej hodnotnosti života, tvorivého potenciálu človeka a hodnotových ašpirácií z pohľadu etickej výchovy. Spojovacím fenoménom publikácie je problematika hodnôt, ktorá má význam nielen pre výchovný proces, ale aj v teórii edukácie. Monografia je významným fundamentom pre aplikáciu poznatkov v praxi. Dôležitou súčasťou publikácie je prepojenie etiky a literatúry s identifikovaním slovesnej tvorby ako živého nástroja tvorivých kultúrnych činností. Hodnotnou výchovou možno prispieť ku kultúrnosti života človeka a v etickom zmysle podporovať jeho kultúrnu identitu. Monografia je zavŕšená koincidenčným vzťahom mravnosti a kultúrnosti v eticko-výchovnom kontexte.