Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej oblasti

 

 

Názov: Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej oblasti
Autor: Lomnický, Igor; Kuzmová Štefánia
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rok vydania: 2016
Počet strán: 164
ISBN: 978-80-558-1031-7

Zmyslom odbornej publikácie je tvorivá aplikácia prosociálneho modelu etickej výchovy v mimoškolskej činnosti. Pilierom tohto modelu je tvorivá osobnosť pedagóga, ktorý disponuje morálnou integritou, myšlienkovou variabilitou v podobe prepojenia filozofie, etiky, jazykovedy, kultúry, literatúry a umenia. Publikácia je súborom teoretických myšlienok v interdisciplinárnom vednom prieniku a ich aplikácia do mimoškolskej pedagogickej praxe v kontexte rozvíjania etických hodnôt cez literatúru prostredníctvom tvorivosti. Ambíciou publikácie je humanizovať človeka prostredníctvom tvorivých eticko-výchovných a literárnych inšpirácii.