Mgr. Boris Kňažko

 

 

 
 

E-mail: boris.knazko@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 387

Kancelária: H-210

Konzultačné hodiny: LS 2019/2020

Pondelok 13:00-14:30

Vedecko-pedagogická charakteristika

Na magisterskom štúdiu sa zaoberal témami ako je dobrý život, šťastie, pojem svedomia a to prevažne v kontexte antického obdobia a Aristotelových diel. Momentálne sa zameriava na tému postojov k partnerskej vernosti a nevere. Vo svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje na témy ako ľudská sexualita, mravnosť, vzťah muž a žena, mýtus monogamie, takisto skúma fenomén vernosti a nevery.

Vedecko-výskumné zameranie

– výskum špecifických tém ľudskej sexuality
– zisťovanie postojov k vernosti a nevere, vrátane dôsledkov nevery a ich komparácia z hľadiska morálnych preferencií
– typológia morálnych konštrukcií nevery
– identifikácia súvislostí s rodovými stereotypmi a postojmi k vernosti a nevere

Pedagogické zameranie

– sexuálna etika

Projektová činnosť

Publikačná činnosť