Mgr. Eva Ďurková

 

 
 

E-mail: eva.durkova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 782

Kancelária: H-217

Konzultačné hodiny: LS 2018/2019

Utorok 9:00 - 10:00

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecký záujem sa sústreďuje na filozofiu Gabriela Marcela, predovšetkým problém človeka a interpersonálnych vzťahov z etického hľadiska a v kontexte charakteristík súčasného človeka a spoločnosti.

Vedecko-výskumné zameranie

– etické problémy vo filozofii Gabriela Marcela
– jednotlivec a interpersonálne vzťahy v kontexte filozofie G. Marcela a súčasnej spoločnosti
– charakteristiky súčasnej spoločnosti ako postmodernej spoločnosti
– filozofia existencializmu
– interpersonálne aspekty súčasnej religiozity

Pedagogické zameranie

– nemecká etika klasického obdobia a etika 19. storočia

Projektová činnosť

1. APVV APVV-17-0158 (2018 - 2021): Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku; (riešiteľ)
2. UGA II/4/2018 (2018): Možnosti prístupu k štúdiu nesystematických filozofií: prípad G. Marcela; (vedúci projektu)
3. KEGA 044UKF-4/2016 (2016 - 2018): Nanoetika; tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň; (riešiteľ)

Publikačná činnosť

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Kondrla, P.; Durkova, E. (2018). Interpersonal relations in ethics of science and technologies. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2018, 45-50. ISSN: 13354205