Mgr. Marek Debnár, PhD.

 

E-mail: mdebnar@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 385

Kancelária: H-211

Katedrové úlohy:

- tútor denného jednoodborového štúdia
- organizácia Dňa otvorených dverí

Konzultačné hodiny: ZS 2019/2020

Štvrtok 13:00-14:30

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na interdisciplinárny výskum filozofie a etiky v oblasti digital humanities (DH). Zaoberá sa metodológiu využívania postupov a nástrojov informačných technológií (IT) v humanitných vedách, kvantitatívnou analýzou dát a využitím textových korpusov v oblastiach filozofie a etiky. Popri metodológii DH sa venuje aj konkrétnym filozoficko-etickým otázkam, akými sú identifikácia a interpretácia hodnôt pomocou nástrojov IT, či etickými problémami internetu a sociálnych sietí. V rámci odboru etika sa špecializuje na výuku dejín etického myslenia, filozofickú antropológiu a myslenie Michela Foucaulta. Pôsobí aj ako publicista a esejista, absolvoval viacero zahraničných výskumných pobytov.

Vedecko-výskumné zameranie

– metodológia digital humanities
– interdisciplinárny výskum vo filozofii, etike a literatúre
– dejiny etiky
– etika Michela Foucaulta
– filozofická antropológia

 

Pedagogické zameranie

– dejiny etiky
e
tika, poznanie a moc
filozofická antropológia
etika komunikácie

Projektová činnosť

1. ZML-2018/1-945:191006, (2018-2019) Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe; (zodpovedný riešiteľ za FF)

2. VEGA: 2/0107/14, (2014-2017) Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe; (riešiteľ)

3. VEGA: 1/0642/08, (2008-2011) Filozofická analýza sociálno-kultúrnych predpokladov a účinkov komunikácie v súčasnosti; (riešiteľ)

4. Grant rektora UK v Bratislave (2008-2009) Problém autora v myslení 20. storočia; (zodpovedný riešiteľ)

5. Grant mesta Nitra (2015-2016) Nitrianske filozoficko-literárne večery; (zodpovedný riešiteľ)

Publikačná činnosť

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB001 Medzi myšlienkou a obrazom : vybrané kapitoly z filozofie literatúry / Marek Debnár ; recenzent: Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček. - 1. vyd. - Bratislava : Ars Poetica, 2013. - 164 s. - ISBN 978-80-89283-66-8.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC001  Marek Debnár : La filosofía de la literatura de Roman Ingarden y el problema del autor, 2017. In: Los medios del futuro: entre la libertad condicional y la búsqueda de la verdad ; zostavili Humberto Ortega-Villaseñor, Roman Králik. - 1. ed. - Guadalajara : Universidad de Guadalajara, 2017. - ISBN 978-607-742-650-9, P. 181-201.

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD001 Marek Debnár, Beáta Kmeťová : Bibliografická a štýlovo-žánrová anotácia dokumentov a textov v Slovenskom národnom korpuse ; recenzent: Jana Kesselová, Michaela Mošaťová, 2017. In: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie vyhľadávania. - Bratislava : SAV, 2017. - ISBN 978-80-88814-98-6, S. 33-60.

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD001  Marek Debnár : The disappearance of the author and meaning making = Miznutie autora a utváranie významu, 2016. In: WORLD LITERATURE STUDIES. - ISSN 1337-9275, Vol. 8, no. 3 (2016), p. 115-124.

ADD002  Marek Debnár : Reading second hand = Čítanie z druhej ruky, 2017. In: WORLD LITERATURE STUDIES. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, no. 3 (2017), p. 87-97.

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE001  Marek Debnár : The Author and his doppelgangers, 2016.
In: Sincronia : Revista de Filosofia y Letras. - ISSN 1562-384X, Vol. 20, no. 69 (2016), p. 1-8.

ADE002  Marek Debnár : Formalism and Digital Research of Literature, 2018.
In: Digital Age in Semiotics and Communication. - ISSN 2603-3585, Roč. 1, č. 1 (2018), s. 113-120.

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF001  Marek Debnár : Ani svetlý, ani tmavý, 2009. In: Anthropos. - ISSN 1336-5541, Roč. 6, č. 2 (2009), s. 21-26.

ADF002  Marek Debnár : Foucault a literatúra : (Roky 1962 - 1970), 2011. In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - ISSN 0037-6973, Roč. 58, č. 5 (2011), s. 397 – 408.

ADF003  Marek Debnár : Kumšt vytvárať zdanie, 2009. In: Anthropos. - ISSN 1336-5541, Roč. 6, č. 3 (2009), s. 67-70.

ADF004  Marek Debnár : Posledné z veľkých rozprávaní, 2007. In: Anthropos. - ISSN 1336-5541, Roč. 4, č. 2 (2007), s. 27-32.

ADF005  Marek Debnár : Dejiny, presahy a konfrontácie : slovenská literárna veda 2011, 2012. In: Knižná revue. - ISSN 1210-1982, Roč. 22, č. 14-15 (2012), s. 28-32.

ADF006  Marek Debnár : Autor v sieti (alebo niekoľko poznámok k stopám postštrukturalizmu v dobe internetu), 2018. In: Vlna : Časopis o súčasnom umení a kultúre. - ISSN 1335-5341, Roč. 20, č. 74 (2018), s. 33-45.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN001  Marek Debnár : The semantic fields of selected ethical terms in the written and web subcorpus of the Slovak National Corpus, 2017. In. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. - ISSN 1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 86-90.

ADN002  Jarmila Jurová, Marek Debnár : Interpretation of Values in the Epitaphs on the Tombstones of Old Jewish Cemetery in Bratislava, 2018. In. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. - ISSN 1335-4205, Roč. 20, č. 1A (2018), s. 71-79.

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC001  Marek Debnár : Goce Smilevski a stredoeurópska literatúra = Goce Smilevski and Central European Literature ; recenzent: Maja Jakimovska-Tošić, Zvonko Taneski, 2016. In. Macedonian-Slovak Literary, Cultural and Linguistic Relations II. Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy II. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2016. - ISBN 978-608-4744-06-1, S. 143-147.

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch

AED001  Marek Debnár : Strach, hrôza a šialenstvo v literatúre (Foucault - Poe - Lovecraft), 2011. In. Strach a hrôza : Podoby hororového žánru. - Bratislava : TU, 2011. - ISBN 978-80-88746-16-4, S. 186 - 192.

AED002  Marek Debnár : Esej v Slovenskom národnom korpuse ; recenzent: Tibor Žilka, Ondrej Sliacky, 2015. In. Esej ako žáner. Reflexívna plocha udalostí 20. storočia : vedecký zborník. - Bratislava : UK, 2015. - ISBN 978-80-223-3959-9, S. 77-83.

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC003  Andrej Gogora, Marek Debnár : Ethical issues in workflow of developing affective companion technologies, 2018. In. CEUR Workshop Proceedings : 2nd Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence, AfCAI 2018; Universitat Politecnica de ValenciaValencia; Spain; 19 April 2018 through 20 April 2018. - AAchen : CEUR - Aachen University, 2018. - ISSN 1613-0073, Vol. 2166 (2018), online, p. 1-6.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD001  Marek Debnár : Fiktívni dvojníci autora, 2009. In. Realita a fikcia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV, Smolenice, 12.-13. október 2009. - Bratislava : SAV, 2009. - ISBN 978-80-970303-0-8, S. 218-222.

AFD002  Marek Debnár : Problém autora a subjektu (medzi fenomenológiou a ruským formalizmom), 2007. In. Znak a fenomén. - Bratislava : All Acta, 2007. - ISBN 978-80-969913-3-4, S. 94-104.

AFD003  Marek Debnár : Vzťah striktne intencionálnych predmetov k ľudskej skutočnosti (na pozadí filozofie Romana Ingardena) ; Jozef Piaček - Tatiana Mandová, 2006. In. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. - Bratislava : Iris, 2006, S. 525 - 531.

AFD004  Marek Debnár : Autobiografia a sebapísanie ; recenzent: Pavel Janoušek, René Bílik, 2013. In. Možnosti autobiografickosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV 11. a 12. októbra 2011. - Bratislava : SAV, 2013. - ISBN 978-80-8876-22-5, S. 33-44.

AFD005  Marek Debnár : Credibility of Message ; recenzent: Dana Petranová, Slavomír Magál, 2015. In. Megatrends and media 2015 : media farm - totems and taboo. Conference proceedings from international scientific conference, Smolenice, 14th - 15th April 2015. - Trnava : UCM, 2015. - ISBN 978-80-8105-720-5, P. 40-47.

AFD006  Marek Debnár : Jazyk/Reč u Michela Foucaulta = Michel Foucault and language ; recenzent: Mariana Szapuová, Róbert Karul, 2015. In. Racionálne - iracionálne : zborník vedeckých príspevkov z konferencie konanej v Smoleniciach 06.10.2014 - 07.10.2014. - Prešov : PU, 2015. - ISBN 978-80-970303-4-6, S. 138-143.

AFD007  Marek Debnár, Peter Brezňan : Úspešné ovládnutie prírody - východisko i cesta k záhube pre človeka? : reflexie dialektiky osvietenstva ; recenzent: Dalimír Hajko, Katarína Valčová, 2016. In. Fyzika a etika 10 : perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Nitre 29. júna 2015 ; zostavil Ciprián Turčan. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2016. - ISBN 978-80-558-1056-0, S. 59-65.

FAI  Redakčné a zostavovateľské práce

FAI001 Pragmatické dimenzie umenia a estetiky : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. septembra 2017 ; editor: Michaela Pašteková, Marek Debnár. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská asociácia pre estetiku, 2018. - 155 s. - ISBN 978-80-972624-1-9.