Harmonogram akademického roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie akademického roka:
18. septembra 2017 (pondelok) o 10.00 v aule UKF

Zápisy študentov:
– presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:
Prednáškové obdobie: 19. 9. 2017 – 16. 12. 2017 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 18. 12. 2017 – 10. 2. 2018 (6 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2017
Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 31. 10. 2017
Predzápisy na letný semester: od 7. 11. 2017 – 20. 11. 2017
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2017
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 11. 2. 2018

Celouniverzitná dovolenka: 22. 12. 2017 – 5. 1. 2018 (nástup do práce 8. 1. 2018)

Imatrikulácie:
FPV                  9. 11. 2017 o 9,00 hod.
FSVaZ               9. 11. 2017 o 11,30 hod.
FSŠ                  7. 11. 2017 o 11,30 hod.
FF                    8. 11. 2017 o 10,00 a 12,30 hod.
PF                    7. 11. 2017 o 9,00 hod.

Študentské dni nitrianskych univerzít: 10. 11. – 24. 11. 2017 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU´17)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

1.11.2017 – streda  – Sviatok Všetkých svätých
17.11.2017 – piatok – Deň boja za slobodu a demokraciu
25. 12. 2017 – pondelok – 1. sviatok vianočný
26. 12. 2017 – utorok  – 2. sviatok vianočný
1. 1. 2018  – pondelok  – Nový rok
30. 3. 2018 – piatok – Veľký piatok
2. 4. 2018 – pondelok – Veľkonočný pondelok
1. 5. 2018 – utorok  – Sviatok práce
8. 5. 2018 – utorok  – Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2018 – štvrtok  – Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 12. 2. 2018 – 12. 5. 2018 (13 týždňov)
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. – všetky fakulty: 12. 2. 2018 – 14. 4. 2018 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 14. 5. 2018 – 7. 7. 2018 (8 týždňov)
3. roč. Bc. – všetky fakulty: 16. 4. 2018 –  12. 5. 2018
2. roč. Mgr – všetky fakulty: 16. 4. – 5. 5. 2018
Predzápis do 2. – 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 19. 3. – 31. 3. 2018
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2018
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2017

Štátne skúšky 

Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium 
Odovzdanie záverečných prác  20. 4. 2018* 20. 4. 2018*
Posúdenie záverečných prác  16. 5. 2018  4. 5. 2018
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
     – – – –
 4. 5. – 16. 5. 2018

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu – 2. termín
     – – – –
27. 8. 2018

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu – 3. termín
     – – – –
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín
24. 5. –  6. 6. 2018 17. 5. –  25. 5. 2018
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 28. 8. – 31. 8. 2018** 28. 8. – 31. 8. 2018**
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***

 Poznámky a vysvetlivky:

*Študent sa môže prihlásiť v AR 2017/18 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2018.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2018/19 spoplatnená.


Promócie:

Fakulta prírodných vied: 18. – 19. 6. 2018, 9. – 10. 7. 2018, 8. 10. 2018
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 2. – 4. 7. 2018
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2018, 10. 7. 2018, 9. 10. 2018
Filozofická fakulta: 25. – 28. 6. 2018, 11. – 13. 7. 2018, 10. – 11. 10. 2018
Pedagogická fakulta: 20. – 22. 6. 2018, 9. 10. 2018Promócie absolventov univerzity tretieho veku:  7. 6. 2018Promócie Nitrianskej letnej univerity:  13. 7. 2018

Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium – všetky fakulty 11. – 15. 6. 2018
magisterské štúdium – všetky fakulty 11. – 15. 6. 2018
doktorandské štúdium – všetky fakulty posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018

Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 26. 7. 2018

Odvolacie konanie voči školnému na štúdium na rektoráte:

1. termín – 23. 8. 2018
2. termín – 18. 10. 2018

Pozn.: Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2018 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 16. 7. – 17. 8. 2018

Deň otvorených dverí – všetky fakulty:  15. 2. 2018

Nitrianske univerzitné dni:  23. 4. – 4. 5. 2018 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD´18)

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň  (odporúčaný termín)

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy:

Predškolská a elementárna pedagogika

 • Zimný semester
  2. roč. – október – december (3. 10. – 5 . 12. 2017 – 20 hod. – utorok) – materská škola, školský klub, úvodná – hospitačná, priebežná prax
  3. roč. – december (4.12.- 8. 12. 2017– 20 hod. – 1 týždeň) – školský klub – hospitačno-asistentská v ŠK a 1.roč.ZŠ, bloková prax programu NUD´18)
 • Letný semester
  1. roč. – február – apríl (20.2. – 24.4. 2018 – 40 hod. – utorok) – materská škola + školský klub – úvodná hospitačná prax
  2. roč. – máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – škola v prírode – asistentská, bloková prax
  3. roč. – február (12. 2. – 23. 2. 2018 – 2 týždne -40 hod.) – školský klub + materská škola – výstupová prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. – SPE- december (4.- 8. 12. 2017 – 20 hod.) hospitačná prax v bežnej škole
  2. roč. – SPE- december (4.- 8. 12. 2017  – 20. hod.)  prax v MŠ
  2. roč. – UPP – november (6.-10.11. 2017- týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v odbore I.
  3. roč. – UPP – október – december (4. 10. – 13. 12. 2017 – 10 týždňov – 20 hod. – streda) SOŠ- pedagogická prax v odbore II.- 20 hod.
  3. roč. – UAP a UUP  – október – december (4. 10. – 13. 12. 2017 – 10 týždňov – 20 hod. – streda) – základná škola – pedagogická prax hospitačná – priebežná;
 • Letný semester

  3.roč. – UPP – apríl ( 4. – 13.4. 2018 ) – 40 hod.  SOŠ- pedagogická prax I. hospitačno-asistentská.

MAGISTERSKÉ študijné programy:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

 • Zimný semester
  1. roč. – december (4. 12. – 8. 12. 2017 – 1 týždeň- 20 hod.) – základná škola – hospitačno- asistentská, bloková prax
  2. roč. – október – december (5. 10. -7. 12. 2017 – 10 týždňov – 40 hod. – štvrtok) – základná škola – odborná – výstupová pedagogická prax II. – priebežná
 • Letný semester
  1. roč. – február – apríl (20.2. – 24.4. 2018 – 40 hod. – utorok)- základná škola – odborná pedagogická prax I, výstupová – priebežná
  2. roč. – február (5. 2. – 28. 2. 2018 – 4 týždne – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  1. roč. –  november – december (27. 11. – 8. 12. 2017 – 2 týždne- 40 hod.) – stredná škola – pedagogická prax A, bloková – výstupová
 • Letný semester
  1. roč. – apríl  (16. – 27. 4. 2018 – 2 týždne – 40 hod.) – základná škola – pedagogická prax výstupová B, bloková
  2. roč. – dvojpredmetové štúdium:  február – marec (8 týždňov – 60 hodín: 30 hodín – 5. 2. – 28. 2. 2018 a 30 hodín – 5. 3. – 28. 3. 2018)
  – jednopredmetové štúdium: marec (4 týždne – 30 hodín – 5. 3. – 28. 3. 2018)
  – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska.
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF v Nitre dňa 3. apríla 2017.