Medzinárodná vedecká spolupráca KVAE so Slovinskom

Riaditeľ Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kierkegaarda v Nitre a pracovník katedry Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky prof. Roman Králik a Dr. Martina Pavlíková prijali dňa 17. mája 2017 pozvanie na pracovné stretnutie s J. E. Bernardou Gradišnik, veľvyslankyňu Slovinskej republiky na Slovensku.
Témou rozhovorov bolo rozširovanie spolupráce veľvyslanectva s pracovníkmi Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky a ďalšie rozvíjanie medzinárodných vzťahov. Pani veľvyslankyňa prijala pozvanie na pracovné rokovania s ďalšími pracovníkmi našej fakulty v mesiaci jún a tiež pozvala pracovníkov na významné podujatia spojené s 25. výročím vzniku Slovinskej republiky.