Dodatočné prijímacie konanie

Dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre vypisuje dodatočné prijímacie konanie na bakalársky študijný program aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce (ročné školné 530,- €), ktorý sa bude realizovať v externej forme na detašovanom pracovisku v Martine.
Prihlášky sa podávajú do 18. augusta 2017