Podujatie z etickej výchovy v rámci Týždňa vedy a techniky

Dňa 12. 11. 2019 zorganizoval doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. odborný seminár zameraný na  skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy, ktorý sa uskutočnil online formou. Podujatie bolo súčasťou diskusie o aplikovaní kurikulárnych inovácii v príprave učiteľov etickej výchovy a aktualizovanie tematických okruhov v programovej báze etickej výchovy. Cieľovou skupinou boli študenti etickej výchovy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Hlavnú prednášku mala Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD. z Katedry spoločenských vied SPU v  Nitre  pod názvom: Etická výchova a vzdelávanie k ekogramotnosti v kontexte reformy školského systému.

Problematika prednášky bola zameraná na tieto oblasti:

1.     Udržateľnosť a ekogramotnosť  –  nové vízie reality

2.     Udržateľnosť,  ekogramotnosť a reforma školstva v záujme udržateľného rozvoja

3.     Ekogramotnosť ako schopnosť či kompetencia

4.     Vzdelávanie zamerané na ekogramotnosť v súčasnom vzdelávacom systéme

5.     Etika a ekogramotnosť

6.     Implementácia aplikovaných etík do etickej výchovy v záujme posilňovania ekogramotnosti

Súčasťou seminára bola diskusia v rámci týchto tematických okruhov:

–        Globálne environmentálne problémy optikou etiky (námety, názory).

–         Etický rozmer koncepcie trvalo udržateľného rozvoja (podnety, inšpirácie).

–         Aplikované etiky a ich podieľanie sa na posilňovaní ekogramotnosti a  zodpovedného prístupu človeka k prírode a životnému prostrediu.

–        Cnosti  človeka pokladané za morálne kompetencie ekogramotných subjektov.

Do diskusie sa študenti aktívne zapojili a ocenili praktický prínos témy pre etickú výchovu do pedagogickej praxe. V rámci diskusie sa preberali aj problémy súvisiace s reformou školstva a so špecifickým zameraním na obsahové kurikulárne zmeny týkajúce sa predmetu etická výchova.

Názov podujatia: Typ podujatia: seminár

Termín podujatia: 12. 11. 2020

Čas podujatia: 09:15 – 12:30 hod.

Miesto konania: Študentský domov UKF Nitra, ul. B. Slančíkovej 1, miestnosť č. 126

Stručný opis: Seminár je zameraný na skvalitnenie praktickej prípravy učiteľov etickej výchovy.
Organizátor: Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre, doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD. (e-mail: ilomnicky@ukf.sk)