Nová publikácia: Eticko-výchovné a kultúrne stratégie slovesnej tvorby

Autorom monografie je doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., ktorý spracoval dôležitú interdisciplinárnu tému. Štruktúra monografie je usporiadaná tak, aby obsiahla podstatné súvislosti vzťahovej korelácie kultúry – literatúry – etiky. Z tohto pohľadu logicky v publikácii dominujú tieto obsahové roviny: kultúrno-literárna, semioticko-axiologická a eticko-výchovná. Vzťah etiky a literatúry a ich teoreticko-metodologická reflexia je v práci rozvinutá aj v podobe literárnovednej, literárno-historickej a eticko-kritickej analýzy. Zmyslom monografie v konzistentnej podobe je naplnenie nasledovných cieľov:

1. Vymedzenie vzťahu etiky a literatúry kultúrnymi hodnotami. Ide predovšetkým o etické pochopenie širšieho rámca kultúry. Integrálnou súčasťou tohto procesu sú etické aspekty kultúrnej identity, mravnosti kultúry a kultúrnej hodnotnosti života. V publikácii je zdôraznená skutočnosť, že etická a ontologická podstata kultúry nemôže podliehať operatívnej zámernosti, pretože by bola jej popretím. Kultúrna hodnotnosť života je žiaducou alternatívou voči pragmatickej časovosti, účelnosti a degradácii kultúry a špecificky literatúry. Spracovanie etických súvislostí témy smeruje k porozumeniu zložitosti kultúrnych a literárnych procesov, k ich objasňovaniu, reflektovaniu a vhodnému aplikovaniu v procese etickej výchovy.

2. Porozumenie hodnoty slova v literárnej tvorbe. V obsahovej štruktúre ide o dimenziu slova ako slovnej výpovede, ako nástroja tvorivých kultúrnych činností, ako axiologického pojmu vyjadrujúceho jeho hodnotový osud. Z hľadiska správnej interpretácie slova a celého literárneho textu je podstatné pochopenie širších teoretických eticko-literárnych súvislostí identifikácie slovného znaku. V tejto časti publikácie sú nevyhnutné interdisciplinárne prieniky literárnej vedy – najmä literárnej komunikácie, semiotiky a axiológie – so špecifickým zameraním na hodnotu umeleckého textu.

3. Vzťah etiky a literatúry so zameraním na výchovu hodnotami. Eticko-výchovný kontext práce je zdôraznený v texte priebežne, ale predovšetkým aj v kapitole venovanej výchove hodnotami s inšpiráciami pre etickú výchovu.

Monografia je výsledkom tvorivej aktivity autora ako súčasť vedeckej činnosti v rámci riešenia projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.